Adatkezelési tájékoztató

Ferrovent Fémkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2022.11.01. napjától hatályos módosítással egységes szerkezetben)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Hulladék-nagykereskedelem pl. Ajánlatkérésen/Megrendelésen/ Szerződésen/ készpénzen történő  szolgáltatás teljesítéséhez (számla): üzenetküldés stb.] során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. cikke alapján.

A Vállalkozás, mint adatkezelő azonosító adatai:

Cégnév: FERROVENT FÉMKERESKEDELMI Kft.
Székhelye:  7627 Pécs, Havi-hegyi u.23.
Fióktelep:7673 Cserkút, hrsz.0115/8.
Cégjegyzék száma: 02-09-073356
Adószáma:14541713-2-02
Fő tevékenysége: 4677’08 Hulladék-nagykereskedelem
Postacíme:    7627 Pécs, Havi-hegyi u.23.
E-mail címe: tamas.gergely@ferrovent.com
Központi telefonszáma: +36 (20) 597-9207
Honlapja: http://www.ferrovent.com/
A Vállalkozás, mint adatkezelő képviselőjének neve: Tamás Gergely ügyvezető

Elérhetőségei: 7627 Pécs, Havi-hegyi u.23.                          
e-mail címe: tamas.gergely@ferrovent.com                         
telefonszáma: +36 (20) 597-9207

 • Az érintett adatainak kezelése
 • Az érintettek köre

Az Adatkezelő vállalkozási tevékenységének folytatása (hulladék nagykereskedelmi értékesítés), üzenetküldés/ ajánlat kérés során az alábbi természetes személy/ vállalkozások képviselő személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli (ajánlatkérő, vevő).

 • A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a vevő megrendeléset/üzenetküldés vagy ajánlatkérés során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

Üzenet küldő felület

Név:E-mail cím:

Üzenet tárgya:Telefonszám:

Üzenet

Elérhetőségek

Az üzenetküldéssel önkéntesen és automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy Önnel a kapcsolatos felvegyük, válaszoljunk és 30 napig az adatait tároljuk, illetve ezt követően töröljük amennyiben nem került szerződés megkötésre. Cookie (anonim igénybe vevő azonosító) kezelési tájékoztató Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására. Kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmasak, viszont IP címet nem tárolnak, és IP címet, mint személyes adatot a Szolgáltató részére nem továbbítanak. Az alkalmazott cookiek egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. A honlap működéséhez szükséges saját cookiek A honlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számítógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyos információit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerűen működjenek. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.

 A kezelt személyes adatokat az Érintett az ajánlatkérés/internetes/telefonos megkeresés során  bocsátja a személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére.

 • Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Fémhulladék átvétel magánszemélyektől

Fémhulladékot magánszemélytől csak az alábbi iratok bemutatása mellett tudunk megvásárolni:

személyes azonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány, útlevél , vezetői engedély, tartózkodási engedély valamelyike)

Lakcímet igazoló okirat (lakcímkártya)

Adóigazolvány

A fenti adatokkal történő azonosítást a fémkereskedelmet szabályozó 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet írja elő. Az átadott adatok kezeléséről az európai adatvédelmi rendeletnek megfelelően az átvételi elismervényen részletes tájékoztatást adunk.

Fémhulladék átvétel cégtől

Fémhulladékot cégtől csak cégregisztráció után tudunk megvásárolni.
A regisztrációs adatlapot kitöltve, céges aláírással ellátva az első anyageladás előtt, vagy azzal egyidőben kell rendelkezésünkre bocsátani, melyen meg kell jelölni az átadás során a cég nevében eljáró személyt, akinek személyazonosságát igazolnia kell.
A beszállított árut anyagkísérő okmány, vagy szállítólevél kíséretében vesszük át.

Az adatlapon a cég képviselője nyilatkozik, hogy az ott megadott személyeket tájékoztatta az adataik átadásáról. Az adatok kezeléséről az európai adatvédelmi rendeletnek megfelelően az átvételi elismervényen részletes tájékoztatást adunk.

Az adatkezelés jogalapja az értékesítés igénybevételének előkészítése, teljesítése, jogos érdek, jogi kötelezettség vagy az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a beérkezett panaszok kivizsgálása során a panaszos nevét és telefonszámát az Adatkezelő jogos érdeke alapján, míg a panaszos lakcímét a panaszos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

A személyes adatok tárolásának (megőrzésének) ideje: a szerződés teljesítéséhez szükséges idő, a szerződés megkötéséhez szükséges idő, a panasz elbírálásáig szükséges idő).

2.3.1          Az értékesítés nyújtásának biztosítása

A személyes adatok kezelése az értékesítés nyújtására irányuló ajánlat kérés és annak elfogadása, visszaigazolása, illetve a  személyesen az érintettől közvetlenül a pl: számla kiállításhoz, szerződés előkészítéséhez, a személy beazonosítása érdekében szükséges.

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő az értékesítést teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, hanem a 2.3.6 pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi. Kivételt képeznek ez alól a  személyes adatok, melyeket az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződéses jogviszony megszűnésével egyidejűleg  töröl.

2.3.2          Jogi kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.3          Az Adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

2.3.4          Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és időtartamban kezeli:

Harmadik fél jogos érdekére való hivatkozás esetén a harmadik fél azonosítása szükséges. A jogos érdeken alapuló adatkezelés csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha azt egy érdekmérlegelési teszt előzte meg.Az érdekmérlegelési tesztben azt kell bemutatni, hogy az Adatkezelőt megillető, az adatkezelést megalapozó jogos érdekek (pl. vagyonvédelem) miért élveznek elsőbbséget, az Érintettnek az adatkezelés jogszerűségét „megdöntő” érdekeivel (pl. magánélet védelmével) szemben, illetve azt, hogy az Adatkezelő adatkezelése csak szükséges és arányos mértékben korlátozza az Érintett érdekeit.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése módszertani szempontból a következő lépéseket foglalja magában:

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az Érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelésre az adott célból sor kerülhet.

Az Érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az Adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az Érintett nem számít további adatkezelésre.

Az adatkezelés jogalapját képező, az Adatkezelőt megillető jogos érdek lehet pl. személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése.

Adatkezelőnek az Érintettek számára nyitva álló helyiségeiben a személy- és vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos érdeke.

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az ismertetett jogos érdeket érvényesíthesse. A személyes adatokat az Adatkezelő 1 évig kezeli.

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy a harmadik fél jogos érdeke, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását

2.3.5          Az Érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett

 • szolgáltatás nyújtására irányuló számla kiállításhoz
 • külön nyilatkozatban

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

2.3.6          A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme

2.3.7          Az Érintettnek a 2.3.1 pont értelmében a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi.

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. Az adatkezelés elmaradása magával vonhatja az adatszolgáltatás elmaradása, pl. a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

 • A személyes adatok címzettjei

A díjbekérő, előleg és végszámla feldolgozásához a számviteli kötelezettségek teljesítéséhet a hatályos számviteli és adótörvények valamint helyi önkormányzati helyi rendeletek teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja, a számlán szerepelő adatokkal egyezően (Név; Cím, illetve jogi személy esetén adószám).

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére, mint adatfeldolgozónak továbbítja:

Adatfeldolgozó neveAdatfeldolgozó elérhetőségeTevékenység
Judge Szolgáltató Betéti Társaság7668 Keszü, Dobó István utca 13.könyvelési szolgáltatás

4.1          A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

 • A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

  •  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.

Profilalkotás során az Érintettekre vonatkozó személyes jellemzőket valamilyen automatizált módszerrel értékelik ki. Az ilyen értékelések felhasználhatók például az Érintett munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzőinek elemzésére vagy előrejelzésére.

A tiltakozás joga kiterjed a jogos érdeken alapuló profilalkotásra, mint sajátos adatkezelési műveletre is. Amennyiben pedig direkt marketing célból kerül sor profilalkotásra, úgy az Érintett tiltakozása nyomán a személyes adatain alapuló profilalkotással is haladéktalanul fel kell hagyni.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Érintett nem jogosult kérni az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alóli mentesítését, ha a döntés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy a döntés meghozatalát európai uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé vagy ha a döntés az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben az automatizált adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor az Érintettet megilleti az a jog, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Adatkezelő adatkezelései során mindent megtesz a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok automatizált döntéshozatalba történő bevonásának elkerülésére. Amennyiben azonban ez nem elkerülhető, akkor a személyes adatok különleges kategóriái vonatkozásában kizárólag akkor végezhető automatizált döntéshozatal, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul vagy jelentős közérdek miatt szükséges európai uniós vagy tagállami jog alapján és az érintetti jogok védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Adatkezelő a személyes adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, korlátozásához és törléséhez iránti kérelmet nyújthat be. Kérelem a tájékoztató 1. számú melléklete.

4.8.1          Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.8.2          A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.8.3          Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5              Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel, postai levelezés, e-mail útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább  8 nappal értesíti.

Pécs, 2022. november 1.

FERROVENT Kft.

Tamás Gergely ügyvezető

Acélhulladék újrahasznosítása

egyszerűbben velünk!

Válasszon nyelvet

FERROVENT Fémkereskedelmi Kft.

Nyitvatartás :
Hétfő – Csütörtök 07:30 – 15:00
Péntek 07:30 – 14:00
Hétvége: Zárva

Telephely: 7673 Pécs – Cserkút, Batvölgyi út 2.
Adószám : 14541713 – 2 – 02
VPID HU0016009701
FE00072700003